Wälzlagerungen(Kap. 4), Gleitlagerungen (Kap. 5), Reibradgetriebe (Kap. 7)

Peeken, Heinz

19. völlig neubearb. Aufl.. - Berlin [u.a.] : Springer (1997)
Contribution to a book

In: Taschenbuch für den Maschinenbau / Dubbel

Identifier